YASAL UYARI


1 - TANIMLAYICI BİLGİLER: Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetleri ile ilgili 11 Temmuz tarih ve 34/2002 sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen toplanan bilgilere dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, devamında işbu Web sitesinin sahibine ait tanımlayıcı bilgiler sunulmaktadır: Sahibi: CONCORD 2004 S.A. İletişim: 937031800 [email protected] Kayıtlı bilgiler: Barselona Ticari Sicili Cilt 4116, Kütük 3455, Bölüm 2, Yaprak 179, Sayfa 44152, 1. kayıt Vergi Numarası: A-08-594467. 2 - KULLANICILAR: CONCORD 2004 S.A.'nın bu portalına erişim ve/veya bunun kullanımı, KULLANICININ, sözkonusu erişim ve/veya kullanım dahilinde burada belirtilen Genel Kullanım Koşullarını kabul ettiği anlamına gelir. 3 - PORTALIN KULLANIMI: İşbu Web sitesi, KULLANICININ erişimde bulunabileceği CONCORD 2004 S.A.'ya veya bunun ruhsat verdiği taraflara ait olan İnternet içeriklerine erişim imkanı sunmaktadır. KULLANICI, portalın kullanım sorumluluğunu üzerine almaktadır. Söz konusu sorumluluk, belirli hizmetlere veya içeriklere erişmek üzere gerekli olabilecek kayıt işlemini de kapsamına almaktadır. Söz konusu kayıtta, KULLANICI doğru ve yasal bilgiler sunmaktan sorumludur. Bu kaydın bir sonucu olarak, KULLANICIYA, sorumluluğu kendisine ait olacak ve özenli ve gizlilik özelliklerine haiz bir kullanıma bağlı kalacak şekilde, bir şifre verilmesi söz konusu olabilir. KULLANICI, CONCORD 2004 S.A.'nın kendi portalı üzerinden sunduğu ve bununla sınırlı olmamak üzere bilgilendirme amaçlı içerikleri ve hizmetleri (örneğin, sohbet hizmetleri, tartışma forumları veya haber grupları) uygun bir şekilde kullanacağına ve aşağıda belirtilen hususlara başvurmayacağına dair taahhütte bulunmaktadır: (i) yasal veya hukuki olmayan ya da iyi niyet ve kamu düzeni ilkelerine karşı gelen faaliyetlere başvurmak; (ii) ırkçı, yabancı düşmanlığı içeren, yasadışı-pornografik, terörizmi öven veya insan haklarına karşı mütecaviz tavır takınan propaganda yapmak veya bu tür içerikleri yaymak; (iii) Web sitesini oluşturan firmanın, bunun tedarikçilerinin veya üçüncü tarafların fiziki ve lojik sistemlerine zarar vermek, daha öncesinde belirtilen zararlara neden olma şüphesi taşıyan diğer her türlü fiziki veya lojik sistemleri veya bilgi işlem virüslerini ağa dahil etmek veya ağda yaymak; (iv) diğer kullanıcıların elektronik posta hesaplarına erişmeye, ve ilgili olduğunda, kullanmaya çalışmak ve bunların mesajlarını değiştirmek veya manipüle etmek. CONCORD 2004 S.A., ayrımcılık yaratan, yabancı düşmanlığı içeren, ırkçı nitelikte veya pornografik özellikte olup da kişinin şerefine olan saygıyı zedeleyen, gençliğe, çocuklara, kamu emniyetine ve düzenine saldıran veya kendi nazarında yayınlanması uygunsuz olarak addedilebilecek olan her türden yorumu ve katkıyı silme hakkını saklı tutar. Her durumda, CONCORD 2004 S.A. forumlar, sohbetler veya diğer katılım araçları üzerinden ve kullanıcılar tarafından sunulan fikirlerden sorumlu olmayacaktır. 4 - BİLGİLERİN KORUNMASI: CONCORD 2004 S.A.'nın web sitesi üzerinden sunduğu bazı hizmetlerine erişebilmeniz için, bazı kişisel nitelikli bilgilerinizi sunmanız gerekmektedir. CONCORD 2004 S.A., Kişisel Nitelikteki Bilgilerin Korunması konulu, 13 Aralık tarih ve 15/1999 sayılı Kanunun yönergelerine, Kanun ve yürürlükteki yönetmeliklerin her an uygulanmasını düzenleyen Tüzüğü onaylayan 21 Aralık tarih ve 1720/2007 sayılı Kraliyet Yasasına uyar ve kullanıcının kişisel bilgilerinin düzgün kullanımı ve işlemden geçirilmesini temin etmek üzere çaba gösterir. Bunun için, kullanıcının CONCORD 2004 S.A.'ya talepte bulunabileceği hizmetlerde, kişisel nitelikli bilgilerin toplanmasına dair her bir formla birlikte, her bir durumda bilgilerinin işlemden geçirilmesine dair özel koşulların mevcudiyeti ve kabulü ile ilgili olarak kullanıcı bilgilendirilecek, oluşturulan dosyanın sorumluluğu ve sorumlunun adresi ile ilgili olarak kendisine bilgi verilecek, erişim, değişiklik, iptal veya itiraz haklarını kullanma imkanı, işlemi sonlandırma hakkı ve uygulanabilir olduğunda üçüncü taraflara bilgilerin ulaştırılması ile ilgili olarak kullanıcı bilgilendirilecektir. Aynı şekilde, CONCORD 2004 S.A., Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetleri ile ilgili 11 Temmuz tarih ve 34/2002 sayılı Kanuna uymakta olduğuna dair bildirimde bulunur ve ticari amaçlarla elektronik posta adresinizi kullanmaya dair rızanızı her bir anda sizden talep edecektir. Formlarla ilgili koşulların yerine getirilmesi üzere, bebek arabaları ve pusetlerin yanı sıra diğer çocuk gereçleri ve analog ürünlerin satış hizmetlerini sunmak ve CONCORD'un sizin ilginizi çekeceğini düşündüğü diğer ticari bilgileri size bildirmek amacıyla, kişisel bilgileriniz, mülkiyeti CONCORD 2004 S.A.'da olan ve gerektiği şekilde kaydedilmiş bulunan bir dosyaya dahil edilecek ve bu şekilde işleme tabi tutulacaktır. Hiçbir durumda, bilgileriniz üçüncü taraflara sunulmayacaktır. Aynı şekilde, kişisel nitelikli bilgilerinize dair erişim, düzeltme, iptal veya itiraz haklarınızı kullanmak için [email protected] ile iletişim kurabileceğiniz veya CONCORD 2004 S.A. adresine yazılı olarak başvurabileceğiniz hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. 5 - FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET: CONCORD 2004 S.A. bizzat kendisi veya yetkilendirmiş kuruluş olarak, web sayfasının fikri ve sınai mülkiyetinin ve web sayfasında bulunan içerik ögelerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere, fotoğraflar, ses, audio, video, yazılım veya metinler; markalar veya logolar, renk kombinasyonları, yapı ve tasarım, kullanılan materyallerin seçimi, işlev, erişim ve kullanım için gerekli bilgisayar programları v.b.), CONCORD 2004 S.A. veya ruhsatlı kıldığı taraflara ait zilliyetin tüm haklarının sahibi konumundadır. Tüm hakları saklıdır. Fikri Mülkiyet Kanunu 8 ve 32.1 maddeleri, ikinci paragrafında belirtilenlere uygun olarak, CONCORD 2004 S.A.'nın izni olmaksızın, bu web sayfasının içeriklerinin tümü veya bir kısmının, her türlü destek dahilinde ve her türden teknik ortamda, hizmete koyma şekli de dahil olmak üzere, yeniden üretimi, dağıtımı ve kamuya duyurulması açık bir şekilde yasaklanmıştır. KULLANICI, CONCORD 2004 S.A.'nın mülkiyetinde bulunan Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına saygı gösterme konusunda taahhütte bulunmaktadır. KULLANICI, web sitesinin oluşturucusu olan firmanın ismine ait sayfalarda kurulu olabilecek her türlü koruma aygıtı veya güvenlik sistemini yok etmek, değişikliğe uğratmak, atlatmak veya manipüle etmekten kaçınacaktır. 6 - GARANTİLERDEN VE SORUMLULUKTAN MARUZ BIRAKILMA: CONCORD 2004 S.A., kanunda belirtilen sınırlar dahilinde, devamında belirtilen hususlar çerçevesinde ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve ziyandan hiçbir şekilde sorumlu sayılmayacaktır: bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerikteki hatalar veya ihmaller, hakikat eksikliği, web sitesinde bulunan verilerin veya bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya hassasiyeti, portalın hizmete sunulamaması veya gerekli olan tüm teknolojik önlemlerin alınıyor olmasına karşın virüs yayılması veya içeriklerdeki kötü amaçlı veya zarar verici programlar. İşbu Web sitesinde ve bunun sayfalarında bulunan içerikler ve bilgiler, CONCORD 2004 S.A. ile bağlantılı addedilemez veya resmi olarak onun fikirlerini oluşturmaz ancak salt bilgilendirme ve yayım amacıyla sunulan bir hizmeti ifade eder. 7 - DEĞİŞİKLİKLER: CONCORD 2004 S.A., daha önceden haber verilmeksizin, portalında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar ve buna hem portal üzerinden sunulan içerikler ve hizmetlerin değiştirilmesi, silinmesi veya bunlara ekleme yapılması ve hem de bunların portalda sunum ve konumlandırma şekli dahildir. 8 - BAĞLANTILAR: Alan adı dahilinde diğer İnternet sitelerine yönelik bağlantılar veya köprüler bulunması halinde, CONCORD 2004 S.A., söz konusu siteler ve içeriklerle ilgili olarak hiçbir denetim gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir durumda, CONCORD 2004 S.A. başka bir web sitesine ait olan herhangi bir bağlantının içerikleri için sorumluluk kabul etmeyecek, belirtilen köprülerin veya diğer İnternet sitelerinin içerisinde bulunan her türlü materyal veya bilginin teknik müsaitliği, kalitesi, güvenilirliği, tamlığı, genişliği, doğruluğu, geçerliliği ve kanuna uygunluğu hakkında hiçbir garanti sunmayacaktır. Aynı şekilde, bu dış bağlantıların dahil edilmesi, bağlantılı olunan kuruluşlarla hiçbir bağ, birleşme veya katılım kurulduğu anlamına gelmeyecektir. 9 - HARİÇ BIRAKMA HAKKI: CONCORD 2004 S.A., işbu Genel Kullanım Koşullarına uymayan kullanıcıların portala erişimini reddetme veya geri alma hakkı ile, önceden ihbarda bulunmaksızın, kendi keyfiyetiyle veya üçüncü bir tarafın isteğiyle kullanma hakkını saklı tutar. 10 - GENEL HUSUSLAR: CONCORD 2004 S.A. ve Ruhsat verdiği taraflar, işbu koşullara uyulmaması ve portalının her türden uygunsuz kullanımını, hukukun kendisine verebileceği her türlü hakla ve tüm medeni kanun ve ceza kanunu prosedürlerini yerine getirerek takip edecektir. 11 - İŞBU KOŞULLARDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLARIN SÜRESİ: CONCORD 2004 S.A., burada olduğu gibi, gerektiği şekliyle duyurulmasını temin ederek, burada belirtilmiş olan koşullarda her an değişiklik yapabilecektir. Belirtilmiş olan koşulların yürürlüğü, bunların sunulmasına bağlı olacak ve gerektiği şekilde duyurulan diğer koşullar tarafından değiştirilene dek geçerli kalacaktır. 12 - GEÇERLİ YASALAR VE YARGI MERCİİ: CONCORD 2004 S.A. ve KULLANICI arasındaki ilişki, yürürlükteki İspanyol kanunları tarafından yönetilecek olup, her türlü anlaşmazlık, Barselona şehri mahkemeleri tarafından ele alınacaktır.